Ansökan och stipendier

UTLYSningar STIPENDIER 2021

Födelsefonden utlyser härmed två forskningsstipendium om 25 000 kr

Stipendiet ska användas till ändamål som främjar kliniknära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. 

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed sex Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier om 25 000 kr vardera
Stipendiet ska användas till ändamål som främjar kliniknära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas.

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed ett Josephine Neimans forskningsanslag om 150 000 kr
Anslaget ska användas till ändamål som främjar vetenskaplig forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. Behöriga sökande är forskare tillhörande institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med tillhörande avses att man har sin huvudsakliga forskning vid KBH.

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed ett Josephine Neimans forskningsanslag ”for feeding research om 100 000 kr.   Anslaget ska användas till forskning om ätstörningar hos barn födda underburna eller med medfödd sjukdom. Behöriga sökande är forskare tillhörande institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet.

Läs mer 

Om ansökan 

Ansökan utformas fritt, max 2 A4-sidor i Arial 11, och ska inkludera titeln på projektet, sökandens namn och titel, eventuell huvudhandledarens namn, sammanfattning av forskningsplan, projektets kliniska betydelse, referenser och kostnadsberäkning. Därutöver ska populärvetenskaplig beskrivning av projektet på max 250 ord och en kortfattad merit- och publikationsförteckning (max en sida) bifogas. Om medel sökes för ett doktorandprojekt ska doktorandens merit- och publikationsförteckning (inte handledarens) bifogas. Redogörelse för hur eventuellt tidigare stipendier eller anslag från Födelsefonden har använts måste bifogas separat. Endast ansökningar som är skrivna enligt instruktionen ovan kommer att beaktas. En ansökan kan omfatta alla stipendier och anslag utlysta från Födelsefonden, men ansökan behöver specificera vilka stipendier och anslag som sökes. En person (huvudsökande) kan erhålla högst ett stipendium eller anslag per år. 

Anslaget kommer att förvaltas av institutionen för kvinnors och barns hälsa. Ansökan märks ”Födelsefondens stipendier” och sänds som pdf-fil till kbh@kbh.uu.se. Ansökan ska ha inkommit senast den 2021-06-06. Anslaget kommer att delas ut i oktober 2021 vid Institutionens dag anordnad av Institutionen kvinnors och barns hälsa. För att vara berättigad utbetalning av anslaget krävs att projektet har fått en godkänd etikprövning. Medlen ska utnyttjas senast 2022-12-31, om så inte sker fryser medlen inne och kan delas ut till annan. Fonden förväntar sig en populärvetenskaplig och ekonomisk redovisning av stipendiaten, senast 2022-12-31.

 

 

Stipendiater 2020

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2020-09-14

Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier (7 x 25 000 kr) och Inger Björk Ragnarsdóttir – Har furanfettsyra skyddande effekt mot havandeskapsförgiftning?

 • Emma Bränn– Psykisk ohälsa och förtidsbörd.
 • Evangelina Elenis – Obstetriska och perinatala utfall av progesteronbehandling vid graviditeter som har tillkommit med frysta-tinade embryo i naturlig cykel.
 • Anna Eliasson Törn – Neonatal outcome in infants with mild hypoxic ischemic encephalopathy.
 • Emelie Lindberger – Hur fettfördelningen hos den gravida kvinnan påverkar det nyfödda barnet.
 • Paliz Nordlöf Callbo – Predictive cardiovascular biomarkers in early onset preeclampsia.
 • Frida Viirman – Identifikation av negativ förlossningsupplevelse.

Födelsefondens forskningsstipendium (25 000 kr)

 • Linda Lindström – Validering av nya svenska referenskurvor för fostervikt och fostertillväxt.

Lilla Stjärna forskningsstipendium (10 000 kr)

 • Antti Kukka – Early detection and referral of children with cerebral palsy after perinatal asphyxia in low-income settings.

Stipendiater 2018

Lions forskningsstipendium  25.000:-

Heidrún Pétursdóttir Maack – How common is Metabolic Unhealthy Obesity in Pregnancy and does it matter?

Resestipendium  10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

Ylva Fredriksson Kaul  – Tidig perception av rörelse kopplat till utveckling hos förskolebarn som fötts mycket prematurt

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:-

Heiddis Valgeirsdóttir – Polycystic ovary syndrome and risk for preterm birth

Anna Sandström – Risk assessment in order to optimize health of mother and infant: Who is at risk for preeclampsia during pregnancy?

Födelsefonden forskningsstipendier  25.000:-

Linda Lindström – Postnatal tillväxt hos barn födda ”small for gestational age” och prematurt

Katja Junus– Natriuretiska peptider och preeklampsi

Utdelade stipendier
Det finns ett stort antal unga specialister inom förlossningsvård och nyföddhetsvård som fått sina första bidrag från Födelsefonden och därmed fått en start i sin vetenskapliga utveckling.
Exempel på bidrag som tidigare givits till sökande är

 • Nya och patientspecifika behandlingsstrategier för slutning av Ductus Arteriosus
 • Delayed umbilical cord clamping of the new-born requiring resuscitation improves survival
 • Optimal syrgaskoncentration under generell anestesi av barn i neonatalperioden
 • Proaktivt telefonstöd till ammande mammor till för tidigt födda barn
 • Svenska intrauterina tillväxtkurvor för foster och barn
 • Betydelse av BNP/NTproBNP in preeclampsi
 • Follow-up project.  Physical and mental health of the ELBW (extremely low birth weight), infants with a birth weight of < 1000g, a cohort in young adulthood.
 • Does prenatal exposure of preeclampsia effect a child’s growth, BMI, and psychomotor development?
 • Hur påverkar depression och/eller SSRI-behandling under graviditet avkomman?
 • Betydelsen av olika andningsunderstödjande metoders påverkan på det spontana andningsarbetet, andningsregleringen och lungmekanik hos det förtidigt födda barnet.
 • Resa för en barnsjuksköterska för att studera amningsoberservation för att utforma vårdrutiner som stödjer amning
 • Resa för en barnläkare att studera överföring av vissa virus från modern till barnet under graviditet och förlossning
 • Resa för en barnläkare till London för att studera behandling av rytmrubbningar i hjärtat hos nyfödda barn.

 

 

KONTAKT 

Att. Fredrik Ahlsson
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA
fredrik.ahlsson@kbh.uu.se 

Ge en gåva 

Swish: 1239007931
PG: 900793-1