Ansökan
Medel ur Födelsefonden kan sökas för särskilda forskningsprojekt, för inköp av utrustning, inbjudan av föreläsare, deltagande i kongresser – allt inom fondens verksamhetsområde för att främja mors och barns hälsa. Stipendier kan även sökas för deltagande i vetenskaplig utbildning, bevistande av vetenskapliga konferenser eller studiebesök på annan ort.

Fonden utannonserar årligen tidpunkt för ansökan. Ansökningshandlingarna ska innehålla namn,adress, institutionstillhörighet, beskrivning av aktuellt forskningsprojekt med kostnadskalkyl och ev. annan finansiering. Vid resestipendier prioriteras ansökningar där aktivt konferensdeltagande med föredrag/poster finns. Kort CV och publikationslista bifogas.

Behörig sökande är doktorand eller ung forskare som erhållit sin forskarutbildning vid Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa/Akademiska Sjukhuset. Ansökan utformas fritt och bör innehålla merit- och publikationsförteckning. Ange ändamål och kostnadsberäkning.

Ansökan sändes till: Födelsefonden, Att: Fredrik Ahlsson, Akademiska Barnsjukhuset, 751 85 UPPSALA.

 

Stipendiater 2018

Lions forskningsstipendium  25.000:-

Heidrún Pétursdóttir Maack – How common is Metabolic Unhealthy Obesity in Pregnancy and does it matter?

Resestipendium  10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

Ylva Fredriksson Kaul  – Tidig perception av rörelse kopplat till utveckling hos förskolebarn som fötts mycket prematurt

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:-

Heiddis Valgeirsdóttir – Polycystic ovary syndrome and risk for preterm birth

Anna Sandström – Risk assessment in order to optimize health of mother and infant: Who is at risk for preeclampsia during pregnancy?

Födelsefonden forskningsstipendier  25.000:-

Linda Lindström – Postnatal tillväxt hos barn födda ”small for gestational age” och prematurt

Katja Junus– Natriuretiska peptider och preeklampsi

 

Utdelade stipendier
Det finns ett stort antal unga specialister inom förlossningsvård och nyföddhetsvård som fått sina första bidrag från Födelsefonden och därmed fått en start i sin vetenskapliga utveckling.
Exempel på bidrag som tidigare givits till sökande är

 • Nya och patientspecifika behandlingsstrategier för slutning av Ductus Arteriosus
 • Delayed umbilical cord clamping of the new-born requiring resuscitation improves survival
 • Optimal syrgaskoncentration under generell anestesi av barn i neonatalperioden
 • Proaktivt telefonstöd till ammande mammor till för tidigt födda barn
 • Svenska intrauterina tillväxtkurvor för foster och barn
 • Betydelse av BNP/NTproBNP in preeclampsi
 • Follow-up project.  Physical and mental health of the ELBW (extremely low birth weight), infants with a birth weight of < 1000g, a cohort in young adulthood.
 • Does prenatal exposure of preeclampsia effect a child’s growth, BMI, and psychomotor development?
 • Hur påverkar depression och/eller SSRI-behandling under graviditet avkomman?
 • Betydelsen av olika andningsunderstödjande metoders påverkan på det spontana andningsarbetet, andningsregleringen och lungmekanik hos det förtidigt födda barnet.
 • Resa för en barnsjuksköterska för att studera amningsoberservation för att utforma vårdrutiner som stödjer amning
 • Resa för en barnläkare att studera överföring av vissa virus från modern till barnet under graviditet och förlossning
 • Resa för en barnläkare till London för att studera behandling av rytmrubbningar i hjärtat hos nyfödda barn.