Stipendiater 2020

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2020-09-14

Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier (7 x 25 000 kr) och Inger Björk Ragnarsdóttir – Har furanfettsyra skyddande effekt mot havandeskapsförgiftning?

 • Emma Bränn– Psykisk ohälsa och förtidsbörd.
 • Evangelina Elenis – Obstetriska och perinatala utfall av progesteronbehandling vid graviditeter som har tillkommit med frysta-tinade embryo i naturlig cykel.
 • Anna Eliasson Törn – Neonatal outcome in infants with mild hypoxic ischemic encephalopathy.
 • Emelie Lindberger – Hur fettfördelningen hos den gravida kvinnan påverkar det nyfödda barnet.
 • Paliz Nordlöf Callbo – Predictive cardiovascular biomarkers in early onset preeclampsia.
 • Frida Viirman – Identifikation av negativ förlossningsupplevelse.

Födelsefondens forskningsstipendium (25 000 kr)

 • Linda Lindström – Validering av nya svenska referenskurvor för fostervikt och fostertillväxt.

Lilla Stjärna forskningsstipendium (10 000 kr)

 • Antti Kukka – Early detection and referral of children with cerebral palsy after perinatal asphyxia in low-income settings.

Utlysta stipendier 2020

Födelsefonden utlyser härmed ett forskningsstipendium om 25 000 kr

Stipendiet ska användas till ändamål som främjar klinik patientnära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. Behörig sökande är doktorand eller ung forskare som är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med verksam menas att sökande har sin huvudsakliga forskning vid KBH.

Födelsefonden utlyser härmed sju Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier om 25 000 kr vardera

Stipendierna ska användas till ändamål som främjar klinik patientnära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. Behörig sökande är doktorand eller ung forskare som är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med verksam menas att sökande har sin huvudsakliga forskning vid KBH.

Födelsefonden utlyser härmed ett Lilla Stjärna forskningsstipendium om 10 000 kr

Lilla stjärnas stipendium inom Födelsefondens ram ska främja forskning rörande nyföddhetsperioden samt forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden. Behörig sökande är doktorand eller ung forskare som är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med verksam vid menas att man har sin huvudsakliga forskning vid KBH.

Ansökan

Ansökan utformas fritt, max 2 A4-sidor, och ska inkludera namn och sökandes titel, eventuell huvudhandledarens namn, sammanfattning av forskningsplan, projektets kliniska betydelse och kostnadsberäkning samt kortfattad merit- och publikationsförteckning. Om medel sökes för ett doktorandprojekt ska doktorandens merit- och publikationsförteckning (inte handledarens) bifogas.

Redogörelse för hur eventuellt tidigare stipendier eller anslag från Födelsefonden har använts måste bifogas i separat skrivelse. Därutöver ska populärvetenskaplig beskrivning av projektet på 200–250 ord bifogas (kan vara utöver de 2 A4-sidorna). Endast ansökningar som är skrivna enligt instruktionen ovan kommer att beaktas. En ansökan kan omfatta såväl Lilla stjärnas som Födelsefondens övriga stipendier. En person (huvudsökande) kan erhålla högst ett stipendium.

I det fall sökande önskar att stipendiet istället ska delas ut som anslag att förvaltas av institutionen för kvinnors och barns hälsa ska det uppges i ansökan.

Ansökan märks ”Födelsefondens stipendier” och sänds som pdf-fil till kbh@kbh.uu.se. Ansökan ska ha inkommit senast den 2020-06-05.

Stipendierna kommer att delas ut i oktober 2020 vid Institutionens dag anordnad av Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

För att vara berättigad utbetalning av stipendiet krävs att projektet har fått en godkänd etikprövning. Medlen ska utnyttjas senast 2021-12-31, om så inte sker fryser medlen inne och kan delas ut till annan. Fonden förväntar sig en populärvetenskaplig och ekonomisk redovisning av stipendiaten, senast 2021-12-31.


Stipendiater 2019

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:- har tilldelats Eva Bergman 

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:- har tilldelats Theodora Kunovac Kallak

Födelsefondens forskningsstipendier Josephine Neiman 25.000:- har tilldelats Emma Fransson

Födelsefondens forskningsstipendier Josephine Neiman 25.000:- har tilldelats Josefin Sjömark

Födelsefondens forskningsstipendier Josephine Neiman 25.000:- har tilldelats Sirkku Setänen

Födelsefondens forskningsstipendier Josephine Neiman 25.000:- har tilldelats Karla Gonzalez

Resestipendium till professor Gunnar Sedins minne 10.000:- har tilldelats Ellen Ternby

Lions forskningsstipendium 25.000:- har tilldelats Maria Heyman

Louies stipendium 40.000:- har tilldelats Ylva Thernström Blomqvist

Josephine Neimans forskningsanslag ”for feeding research” 100.000:- 

 

Utdelade stipendier
Det finns ett stort antal unga specialister inom förlossningsvård och nyföddhetsvård som fått sina första bidrag från Födelsefonden och därmed fått en start i sin vetenskapliga utveckling.
Exempel på bidrag som tidigare givits till sökande är

 • Optimal tidpunkt för förlossning av tillväxthämmade foster i sen graviditet, en randomiserad studie; TRUFFLE 2 RCT
 • Genuttryck i placenta under två på varandra följande graviditeter
 • Is there an association between fecal and/or vaginal microbiota during pregnancy and gestational length?
 • Effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid negativ förlossningsupplevelse
 • Prediction of neurodevelopment in very preterm children at 11-12 years of age, a comparison between the Finnish PIPARI cohort and the Uppsala LOVIS cohort
 • Terapeutisk hypotermi vid neonatal hypoxisk ischemisk encephalopati, implementering, prognostisering och kvalitetsutveckling
 • Information prior to prenatal diagnosis for chromosomal aberrations
 • 1000g-studien: erfarenheter hos unga vuxna födda extremt för tidigt
 • Kvinnors upplevelse av att donera bröstmjölk

Stipendiater 2018

Lions forskningsstipendium  25.000:-

Heidrún Pétursdóttir Maack – How common is Metabolic Unhealthy Obesity in Pregnancy and does it matter?

Resestipendium  10.000:- till professor Gunnar Sedins minne

Ylva Fredriksson Kaul  – Tidig perception av rörelse kopplat till utveckling hos förskolebarn som fötts mycket prematurt

Josephine Neimans forskningsanslag  150.000:-

Heiddis Valgeirsdóttir – Polycystic ovary syndrome and risk for preterm birth

Anna Sandström – Risk assessment in order to optimize health of mother and infant: Who is at risk for preeclampsia during pregnancy?

Födelsefonden forskningsstipendier  25.000:-

Linda Lindström – Postnatal tillväxt hos barn födda ”small for gestational age” och prematurt

Katja Junus– Natriuretiska peptider och preeklampsi

Utdelade stipendier
Det finns ett stort antal unga specialister inom förlossningsvård och nyföddhetsvård som fått sina första bidrag från Födelsefonden och därmed fått en start i sin vetenskapliga utveckling.
Exempel på bidrag som tidigare givits till sökande är

 • Nya och patientspecifika behandlingsstrategier för slutning av Ductus Arteriosus
 • Delayed umbilical cord clamping of the new-born requiring resuscitation improves survival
 • Optimal syrgaskoncentration under generell anestesi av barn i neonatalperioden
 • Proaktivt telefonstöd till ammande mammor till för tidigt födda barn
 • Svenska intrauterina tillväxtkurvor för foster och barn
 • Betydelse av BNP/NTproBNP in preeclampsi
 • Follow-up project.  Physical and mental health of the ELBW (extremely low birth weight), infants with a birth weight of < 1000g, a cohort in young adulthood.
 • Does prenatal exposure of preeclampsia effect a child’s growth, BMI, and psychomotor development?
 • Hur påverkar depression och/eller SSRI-behandling under graviditet avkomman?
 • Betydelsen av olika andningsunderstödjande metoders påverkan på det spontana andningsarbetet, andningsregleringen och lungmekanik hos det förtidigt födda barnet.
 • Resa för en barnsjuksköterska för att studera amningsoberservation för att utforma vårdrutiner som stödjer amning
 • Resa för en barnläkare att studera överföring av vissa virus från modern till barnet under graviditet och förlossning
 • Resa för en barnläkare till London för att studera behandling av rytmrubbningar i hjärtat hos nyfödda barn.