Ansökan och stipendier

UTLYSningar STIPENDIER 2022

Födelsefonden utlyser härmed två forskningsstipendium om 25 000 kr

Stipendiet ska användas till ändamål som främjar kliniknära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. 

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed sex Josephine & Alexander Neimans forskningsstipendier om 25 000 kr vardera
Stipendiet ska användas till ändamål som främjar kliniknära forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas.

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed ett Josephine Neimans forskningsanslag om 150 000 kr
Anslaget ska användas till ändamål som främjar vetenskaplig forskning rörande kvinnors, fosters och barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan stödjas. Behöriga sökande är forskare tillhörande institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med tillhörande avses att man har sin huvudsakliga forskning vid KBH.

Läs mer 

Födelsefonden utlyser härmed ett Josephine Neimans forskningsanslag ”for feeding research om 100 000 kr.   Anslaget ska användas till forskning om ätstörningar hos barn födda underburna eller med medfödd sjukdom. Behöriga sökande är forskare tillhörande institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet.

Läs mer 

Om ansökan 

Ansökan utformas fritt, max 2 A4-sidor i Arial 11, och ska inkludera titeln på projektet, sökandens namn och titel, eventuell huvudhandledarens namn, sammanfattning av forskningsplan, projektets kliniska betydelse, referenser och kostnadsberäkning. Därutöver ska populärvetenskaplig beskrivning av projektet på max 250 ord och en kortfattad merit- och publikationsförteckning (max en sida) bifogas. Om medel sökes för ett doktorandprojekt ska doktorandens merit- och publikationsförteckning (inte handledarens) bifogas. Redogörelse för hur eventuellt tidigare stipendier eller anslag från Födelsefonden har använts måste bifogas separat. Endast ansökningar som är skrivna enligt instruktionen ovan kommer att beaktas. En ansökan kan omfatta alla stipendier och anslag utlysta från Födelsefonden, men ansökan behöver specificera vilka stipendier och anslag som sökes. En person (huvudsökande) kan erhålla högst ett stipendium eller anslag per år. 

Anslaget kommer att förvaltas av institutionen för kvinnors och barns hälsa. Ansökan märks ”Födelsefondens stipendier” och sänds som pdf-fil till kbh@kbh.uu.se. Ansökan ska ha inkommit senast den 2021-06-06. Anslaget kommer att delas ut i oktober 2021 vid Institutionens dag anordnad av Institutionen kvinnors och barns hälsa. För att vara berättigad utbetalning av anslaget krävs att projektet har fått en godkänd etikprövning. Medlen ska utnyttjas senast 2022-12-31, om så inte sker fryser medlen inne och kan delas ut till annan. Fonden förväntar sig en populärvetenskaplig och ekonomisk redovisning av stipendiaten, senast 2022-12-31.

 

 

STIPENDIATER 2021

Beslutat av Födelsefondens styrelse 2021-09-02

JOSEPHINE & ALEXANDER NEIMANS FORSKNINGSSTIPENDIER (6 X 25 000 KR) 

  • Ragnheidur Valdimarsdottir – The interaction between polycystic ovary syndrome and gestational diabetes on adverse maternal and neonatal outcomes.
  • Anna Österroos – Tillväxt och övervikt i tidig barndom i relation till mammans vikt före och under graviditet.
  • Hanna Grundström – Hur påverkar graviditet upplevelsen av smärta, hälsa och livskvalitet hos kvinnor med endometriosrelaterade besvär?
  • Sofia Arwehed – Telemedicinskt stöd för optimerad hemsjukvård och facilitering av förtidigt födda barns utskrivning till hemmet.
  • Alice Hoffsten – Biomarkörer för prognos och behandling av nekrotiserande enterokolit hos underburna nyfödda barn.
  • Karin Gidén – Depression during the postnatal period – detection and treatment of prolonged illness for future prevention of family suffering.

FÖDELSEFONDENS FORSKNINGSSTIPENDIUM (2 x 25 000 KR)

  • Johanna Sjömar – Caregiver’s and Healthcare staff’s experiences of Kangaroo Mother Care in Bangladesh.
  • Pyrola Bäcke – Attityder och rutiner i samband med hypotermibehandling – en kartläggning över svenska neonatalavdelningar.

JOSEPHINE NEIMANS forskningsanslag ”for feeding research” (100 000 kr)

  • Mattias Paulsson – Individanpassad parenteral nutrition hos kraftigt underburna barn med tarmsvikt – en utvärdering av 10 års klinisk erfarenhet.

JOSEPHINE NEIMANS forskningsanslag (150 000 kr)

  • Therese Friis – Cerebrala biomarkörer och påverkan på blodhjärnbarriären vid preeklampsi. 

KONTAKT 

Att. Fredrik Ahlsson
Akademiska barnsjukhuset
751 85 UPPSALA
fredrik.ahlsson@kbh.uu.se 

Ge en gåva 

Swish: 1239007931
PG: 900793-1